Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1.
Huurder verklaart de E-bike/chopper in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van de E-bike/chopper krijgt u een instructie over de werking. Huurder wordt geacht de E-bike/chopper in dezelfde staat terug te brengen.

Artikel 2.
Huurder en bestuurder van de E-Chopper verklaart tenminste 16 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs of brommercertificaat. Huurder legitimeert zich middels een Nederlands rijbewijs, paspoort of brommercertificaat. De E-Chopper is geschikt voor 1 persoon.

Artikel 3. 
De huurder dient zich gedurende de huurperiode ten allen tijde te houden aan de Nederlands wetgevingen en in  regio van Amstelland te blijven. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de E-bike/chopper om te gaan en het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.
Huurder verklaart de E-bike/Chopper niet in de stad Amsterdam te zullen gebruiken, alwaar een helmplicht geldt.  

Artikel 4.
De huurder dient vóór aanvang van de huurperiode het totale verschuldigde overeenkomstbedrag, inclusief de borgsom, aan de verhuurder te hebben betaald. De borg bestaat uit een bedrag van € 50,00 (vijftig euro) per E-bike/Chopper, met een maximum van € 150,00 (één honderd vijftig euro) per reservering.
De borg wordt aan de huurder terugbetaald indien de E-bike/Chopper in dezelfde staat wordt ingeleverd zoals deze voor aanvang van de huurperiode ontvangen is. Eventuele schade wordt door de verhuurder op de borg in mindering gebracht

Artikel 5.
Het huren van de E-bike/chopper geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de rekening van de huurder.

Artikel 6.
Voor schade aan derden is de gehuurde E-bike/Chopper W.A. verzekerd. Bij schade geldt er een eigen risico van € 1.000,00 (één duizend euro) per gebeurtenis. Bij bijbetaling van € 5,00 (vijf euro) per gehuurde E-bike/Chopper wordt het eigen risico verlaagd tot een bedrag van € 350,00 (drie honderd vijftig euro). De eigen risico komt te allen tijden voor rekening van de huurder.

Artikel 7.
De huurder is ten allen tijden aansprakelijk voor de geleden schade aan de E-bike/Chopper, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient ter plekke een schadeformulier te worden ingevuld en ondertekend. De huurder zal zorgdragen voor de kosten van herstel, waaronder die van de beschadigde onderdelen, en schade aan derden.

Artikel 8.
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en is hij/zij ervoor verantwoordelijk dat de E-bike/chopper altijd in het zicht staat en zal hij/zij er voor zorgdragen dat deze niet wordt gestolen. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-bike/chopper.

Artikel 9.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de E-bike/chopper aan derden in gebruik of onderhuur af te staan oftewel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10.
De maximale afstand van de E-bike/chopper is 55 kilometer. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht.

Artikel 11.
De huurder zal als een goede beheerder met de hem/haar verhuurde E-bike/chopper omgaan en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling.

Artikel 12.
Deze huurovereenkomst, met uitzondering van artikel 2, geldt voor alle huurbare voertuigen die Amstelland.fun aanbiedt.

Op deze huurovereenkomst geldt het Nederlands Recht                                                                       (April 2021)

 

 

Rental Conditions

Article 1.
Renter declares to return the E-bike/Chopper in good condition. At arrival the renter receives clear instructions about how the E-bike/choppers works. Renter is expected to return the E-bike/chopper in the same condition.

Article 2.
Renter and driver of the E-Chopper confirms to be at least 16 years old and in possession of a legal driver’s license. Renter identifies itself using the legal valid driver’s license, passport or identification card. The E- Chopper is suitable for 1 person.

Article 3.
During time of rental, the renter is ought to remain within the region of Amstelland and is ought to follow the Dutch jurisprudence. Besides respecting the traffic regulations renter is ought to handle the E-bike/Chopper with carefulness and it is strictly forbidden to consume any type of alcohol, drugs/medicament (that are potentially influencing the driving skills) before or during the time of rental.
Renter declares to not use the E-bike/Chopper within the city of Amsterdam, where there is a helmet obligation

Article 4.
Renter is ought to have payed the total owed agreed fee, including the deposit, before arrival to the lessor.
The deposit consists of a sum of € 50,00 (fifty euro’s) per E-bike/Chopper, with a maximum € 150,00 (one hundred fifty euros) per reservation.
The deposit will be returned to the renter, granted that the E-bike/Chopper is returned in the same condition as the renter received the E-bike/Chopper. Probable costs of the damage will be hold back from the deposit.

Article 5.
Renting an E-bike/Chopper is on the renter their coinsurance. Lessor is not accountable for any type of damage from the renter, a third party and/or wares. Traffic violations and the therefrom costs are for account of the renter and not for the lessor.

Article 6.
For the damage to a third party, the rented E-bike/Chopper W.A. is insured. If there occurs any damage during the rental period, there is coinsurance of € 1.000,00 (one thousand euros). With an additional payment of € 5,00 (five euros) per rented E-bike/Chopper, the coinsurance gets reduced to a sum of € 350,00 (three hundred fifty euros). The coinsurance will be credited to the account of the renter.

Article 7.
The renter is at all times accountable for the befallen damage of the E-bike/Chopper, regardless of when the damage is done by the renter or a third party. During any type of damage the renter is obliged to inform the lessor and is obliged to fill in and sign an accident report. The renter will be credited for the costs of the repair, consisting the costs of the components, and the damage to a third party.

Article 8.
During parking, the renter is ought to remove the keys from the ignition switch and is he/she responsible that the E-bike/Chopper is in sight at all times, making sure the E-bike/Chopper does not get stolen. If theft occurs, or the E-bike/Chopper goes missing, the renter is responsible for the market value of the E-bike/Chopper.

Article 9.
It is strictly forbidden for renters to sublet or lend the E-bike/Chopper to a third party, so it is not possible to transmit the complete or partial rental rights to a potential third party.

Article 10.
The maximum range of the E-bike/Chopper is 55 kilometers. The renter is ought to apprehend this range. Provided that the battery is because of exceeding the maximum distance, pick-up costs will be credited to the account off the renter.

Article 11.
The renter is ought to treat the personal rented E-bike/Chopper well and to use this agreement to its intentions. The lessor is at all times entitled to take back the rented property after alleged abuse without reimbursement.

Article 12.
These rental conditions, except article 2, apply to al the rentable vehicles Amstellanf.fun offers.

This lease agreement is subject to Dutch law                                                              (April 2021)